Algemene voorwaarden van PHI 2 ART
1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PHI 2 ART zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van PHI 2 ART worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de overeenkomst.  
2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door PHI 2 ART. PHI 2 ART is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt PHI 2 ART dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van PHI 2 ART zijn vrijblijvend en PHI 2 ART behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Prijzen zijn vermeld in euro`s inclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt.
4. Retourzendingen/Herroeping
4.1 Het recht van retour/herroeping is uitgesloten voor producten die op maat en /of verzoek zijn gemaakt; dit omvat alle Giclée afdrukopdrachten, zoals aangeboden op de website pagina: Prints Series I t/m IX.  Tenzij artikel 4.2, 4.3 van toepassing is. Volgt u dan de werkwijze zoals vermeldt in artikel 4.3 en 4.4.
Alle andere artikelen (vor zover van toepasing) kunt u binnen veertien(14) werkdagen na ontvangst retourneren waarna u uw geld terug krijgt.
De artikelen dienen onbeschadigd (in perfecte staat) en in oorspronkelijke verpakking bij PHI 2 ART te worden afgeleverd. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
4.2 U bent verplicht te controleren of de verpakking van de bij u thuis bezorgde artikelen onbeschadigd is. Indien dit niet het geval is dan dient u de bestelling te weigeren, de bestelling door de chauffeur terug te laten nemen en dit het liefst per omgaande, maar uiterlijk binnen twee dagen te melden per e-mail aan jwhenssen@triadd.nl onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting wat de aard van de beschadiging was. PHI 2 ART zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat aantoonbaar niet voldoet aan de bestelling dan behoudt PHI 2 ART zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. PHI 2 ART neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
4.4 Indien u iets wilt terugsturen, doe dan eerst het volgende : Stuur een e-mail naar info@phi2art.com zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen. Wij nemen na ontvangst van uw e-mail binnen 2 werkdagen contact met u op over de vervolg stappen.
5. Betalingen
5.1 Betaling dient alleen te geschieden met de daartoe op de website aangeboden mogelijkheden.
5.2 Uw artikelen worden verstuurd na ontvangst van uw betaling.
5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is PHI 2 ART gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling door PHI 2 ART van de prijsverhoging.
6. Levering
6.1 De door PHI 2 ART opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
6.3 Wanneer de levertijd aangeven is in dagen dan zijn daarmee werkdagen bedoeld. Wordt de levertijd aangegeven in weken dan worden daarmee werkweken bedoeld. Dus 4 weken is 20 werkdagen.
7. Verzenden
7.1 Voorzover mogelijk worden de  artikelen verzonden met Post.nl. of DHL. De daarbij behorende verzendkosten vind u terug bij uw bestelling tenzij anders aangegeven. Indien Post.nl  of DHL de tarieven wijzigt, zullen die verwerkt worden in onze verzendkosten.
7.2 VERZENDKOSTEN
De verzendkosten in Nederland zijn gratis incl. verpakking en 9% BTW.
Buiten Nederland gelden tarieven zoals op de website vermeldt staan.
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan PHI 2 ART verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
9. Auteursrechten prints
9.1 De ontwerpen van de prints zijn auteursrechtelijk het eigendom van Jan Willem Henssen, vormgever. Het reproduceren, vermenigvuldigen, copiëren, adverteren en /of ter beschikking stellen aan derden van deze ontwerpen/werktekeningen is verboden.
9.2 PHI 2 ART is exclusief gemachtigd om de prints  aan derden te verkopen.
10. Reclames en aansprakelijkheid
10.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de verpakking onbeschadigd is.
Is de verpaking beschadigt dan dient u de levering niet verder uit te pakken. U vraagt dan tevens een ‘retour formulier’  aan op de website en brengt u PHI 2 ART daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/per e.mail en gemotiveerd op de hoogte.
10.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PHI 2 ART de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
10.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan PHI 2 ART te retourneren. Met uitzondering van de onder 4.1 vermelde Giclée prints.
Zie punt 4- Retourzendingen voor uitzonderingen/aanvullingen.
10.4 Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking (voor zover van toepassing) onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
10.5 Producten die PHI 2 ART via de webwinkel verkoopt :
Deze producten vallen onder de aansprakelijkheid van PHI 2 ART
Producten die beschadigd of defect uit de verpakking komen worden, na retournering door de klant, direct vervangen. Retourkosten en vervanging zijn voor rekening van PHI 2 ART. Hiervan uitgesloten zijn producten die moedwillig of door verkeerd gebruik beschadigd zijn.
Is de verpakking beschadigd dan dient de klant de bestelling niet te accepteren en terug te sturen. (Zie punt 4.2 en 10.1).
Schade die veroorzaakt wordt door een verkeerd (oneigenlijk) gebruik van het product valt niet onder de aansprakelijkheid van PHI 2 ART.
10.6 Producten  die door derden rechtstreeks , bijv. via een doorverwijzing op de webwinkel, aan de bezoeker van de webwinkel geleverd worden :
Voor deze producten kan PHI 2 ART niet aansprakelijk worden gesteld. Bij klachten dient u daarvoor contact op te nemen met de producent van het product.
Het feit dat PHI 2 ART in een doorverwijzing naar een product/producent voorziet, is uitsluitend bedoeld om de bezoeker van de webshop van dienst te zijn. Hieraan kunnen door de bezoeker dan ook geen rechten worden ontleend.
10.7 PHI 2 ART betracht de uiterste zorgvuldigheid  in het kiezen van producten en /of producenten die zij in de webshop aanbiedt
11 Garanties
11.1 Daar waar van toepassing betreft de garantie zoals afgegeven door de producent van het product. PHI 2 ART geeft zelf geeft geen garantie op de producten, anders dan omschreven  onder het Artikel ‘Aansprakelijkheid’.
12. Elektronische communicatie en bewijs
12.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en PHI 2 ART (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is PHI 2 ART niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van PHI 2 ART.
12.2 De administratie van PHI 2 ART geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
13. Overmacht
13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft PHI 2 ART in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat PHI 2 ART gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PHI 2 ART kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
14. Diversen
14.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met PHI 2 ART in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door PHI 2 ART vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
14.2 PHI 2 ART is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Phi2Art bij Saatchi e.a.

Saatchi Art
Artmajeur
Onlinegallery

Nieuws

september 2020
Grazie a Fibonacci
Onder deze titel worden de 13 prints uit de serie "Verkenning",
tentoongesteld  op de Art Arnhem. Te zien op 28 en 29 november in de Eusebiuskerk/Arnhem.

log oArtArnhem

juli 2020
Een foto van de print "Opgesloten Trapezia",  in een zwarte, strakke lijst. Mooi !

Gesloten Trapezia_Jan Willem Hensse_Phi2Art
 

 juni 2020
Een originele foto van de print "Banen", vers uit de koker. Toegezonden door een koper uit Amsterdam.
Bedankt !

Serie 1 "Banen"

mei 2020
De actie 'We Care Art'  (een kunstwerk voor iemand in de zorg) van Online Gallery is beëindigd.  Het door PHI2ART gedoneerde werk "the Wedgwood Blues" is gewonnen door een verpleegkundige van de IC afdeling  van de NoordWest Ziekenhuisgroep.
Gefeliciteerd !


 

 

 

© 2019 - 2020 PHI 2 ART | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
"Deze website maakt gebruik van cookies, waar wij overigens niets mee doen :-))" Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.